Klubbhåndbok

Her finner du klubbhåndboken til Gullhaug IL, den gir kontakt, aktivitet og organisatorisk informasjon som det er viktig for en klubb å formidle til medlemmer og andre som har behov for å vite!

Under finner dere hele håndboken, klikk på punktene under innholdsfortegnelsen så blir dere videreført direkte til innholdet!

Første revisjon til Klubbhåndboken er godkjent av styret med revisjonsdato 08.09.2014. Alle endringer finner dere i blå skrift i dokumentet.

Andre revisjon til Klubbhåndboken, implementering av økonomiplan, godkjent av styret 24.09.2014

Tredje revisjon til Klubbhåndboken, nye funksjoner beskrevet, godkjent av styret 08.10.2014

Fjerde revisjon til klubbhåndboken, treningstider og oppdatert kontaktinformasjon.

Gullhaug Idrettslag

Versjon 1.4

Revisjonsdato 08.10.2014

 

1 Innhold

1 Innhold. 1

2 Organisasjonsinformasjon; 4

3 Gullhaug Idrettspark; 5

4 Organisasjonskart; 6

5 Revisjonsoversikt; 7

6 Gullhaug IL’s verdigrunnlag. 8

6.1 Gullhaug IL’s Visjon;. 8

6.2 Gullhaug IL’s Verdier; 8

7 Kontaktliste, administrasjon; 9

8 Kontaktliste, våre lag; 10

9 Treningstider; 12

10 Utvalg og komiteer. 13

10.1 Fair Play utvalg; 13

10.2 Arrangement og dugnadsutvalg; 14

10.3 Anleggsutvalg; 14

10.4 Cup komite; 15

11 Funksjoner og beskrivelse; 16

11.1 Styret; 16

11.2 Leder; 16

11.3 Nestleder; 16

11.4 Sportslig leder; 17

11.5 Styremedlem 1, kassererfunksjon. 17

11.6 Styremedlem 2, Sekretærfunksjon. 18

11.7 Styremedlem 3, Anleggsfunksjon. 18

11.8 Styremedlem 4, Rekrutteringsansvarlig. 18

11.9 Varamedlem; 19

11.10 Revisor / Kontrollkomite; 19

12 Valgkomite; 19

12.1 Leder, valgkomite; 19

12.2 Medlem 1 og 2, valgkomite. 20

12.3 Varamedlem, valgkomite; 20

13 Andre funksjoner; 20

13.1 Fair play ansvarlig. 20

13.2 Sportslig koordinator; 21

13.3 Trener koordinator; 21

13.4 Spillerutvikler; 22

13.5 Breddekoordinator; 22

13.6 Medlem, ansvar og plikter (juridisk foresatt); 22

13.7 Lagleder; 23

13.8 Trener; 24

13.9 Foreldrekontakt; 24

13.10 Fair play kampvert; 24

13.11 Dommeransvarlig; 25

13.12 Materialforvalter; 25

13.13 Cafe Gullhaug ansvarlig; 25

13.14 Cup ansvarlig; 26

13.15 Renholder; 26

13.16 Utleieansvarlig; 26

13.17 Medlemsansvarlig; 26

13.18 Oppstartsansvarlig

13.19 Politiattestansvarlig 

14 Rekrutteringsplan; 27

14.1 Lek med ball, høst; (4 år inneværende år med foreldre til ); 27

14.2 Rekruttering av jenter; 27

14.3 Rekruttering barnefotball; 27

14.4 Rekruttering av jenter i barnefotballen; 28

14.5 Rekruttering av flerkulturelle medlemmer; 28

14.6 Rekruttering av trenere; 28

14.7 Rekruttering av klubbdommere; 28

14.8 Rekruttering av kretsdommere; 28

14.9 Andre rekrutteringsarenaer; 28

14.10 Fotball Fritidsordning; 29

15 Arrangement og dugnadsplan; 29

16 Økonomiplan

16.1 Økonomiske prinsipper

16.2 Budsjetter

16.3 Regnskap

16.4 Økonomistyring og kontantbehandling

16.5 Bruk av bankkonto

16.6 Lagkasser og lagøkonomi

16.7 Regningsbetaling

16.8 Bilgodtgjørelse / reiseregning

16.9 Økonomisk ansvar

16.10 Innkreving

 

2 Organisasjonsinformasjon

Juridisk navn; Gullhaug Idrettslag

Faktura adresse; Postboks 3045, 3088 Holmestrand

Besøksadresse; Gurannveien 25B, 3089 Holmestrand (ovenfor Botne skole)

Organisasjonsnummer; 975576701

Bankkontonummer; 1503.44.14448

E-post;  gullhaugil@gmail.com

Hjemmeside;  www.gullhaug.no

Leder; Tellef Starberg Mobil; 930 41 248 e-post; gullhaugil@gmail.com

Gullhaug IL ble stiftet i 1974, motivasjonen var å etablere et idrettslag som var for alle, ikke bare de beste!

Gullhaug IL er et nærmiljø og bredde idrettslag med et definert nedslagsfelt på fjellet i Holmestrand.

Skolekretsene som naturlig sogner til Gullhaug IL er Botne og Kleiverud Skole.

Gullhaug IL har sine fasiliteter i Gurannveien 25, ovenfor Botne skole. Følgende fasiliteter er tilgjengelige;

 • Klubbhus (eid av Holmestrand kommune, men bygd som klubbhus)

 • 1 full 11’ er - gress

 • 1 full 7’ er – kunstgress (bygd og finansiert av Gullhaug IL)

 • 1 full 5’ er bane – gress (bak hovedbane)

 • Ballbinge for alle – (bygd og finansiert av Gullhaug IL) ikke til organisert fotball!

Fasilitetene utnyttes så godt som mulig for å tilfredsstille lagenes behov.

Kunstgressbanen brøytes gjennom vinteren, klubben har investert i egen traktor for å opprettholde et treningstilbud gjennom vinteren.

 

3 Gullhaug Idrettspark

Gullhaug idrettspark ligger 162 m.o.h. beliggende på Gullhaug, Holmestrand. Anlegget har en stor hovedbane med naturgress 102 x 65 meter (11`er bane), og en 5`er bane med naturgress "bak" hovedbanen. Idrettsparken har nylig (2013) fått en bane med kunstgress m/gummispon på 60x40 meter med 200 lux belysning (7èr bane). I tillegg har anlegget en grusbane 88x53 meter (11èr bane). 

 

 

4 Organisasjonskart

 

5 Revisjonsoversikt

Nye revisjoner; Siste endringer i dokumentet vil være i blå skrift.

RevisjonsnummerRevisjonsdatoAnsvarligKommentar

Versjon 1.020.03.2014Dokument opprettet

Versjon 1.108.09.2014Full revisjon, styregodkjent

Versjon 1.224.09.2014Ny økonomiplan. styregodkjent

Versjon 1.308.10.2014Nye funksjoner, oppstartsansvarlig og politiattestansvarlig

Versjon 1.415.11.2016Treningstider og oppdatert kontaktinformasjon.

Versjon 1.515.04.2018Treningstider og oppdatert kontaktinformasjon

Endringer i følgende punkter kan endres og publiseres umiddelbart da disse punktene kun gjelder operative og administrative endringer.

 • Pt 2; Organisasjonsinformasjon

 • Pt 3; Gullhaug Idrettspark

 • Pt 7; Kontaktinformasjon, administrasjon

 • Pt 8; Kontaktinformasjon, våre lag

 • Pt 9; Treningstider

 • Pt 14; Dugnad og arrangementsplan, kun vedlegg kan endres.

 • Pt, 15 Rekrutteringsplan, kun vedlegg kan endres

Alle revisjoner / endringer skal registreres i revisjonsoversikten over.

Alle andre endringer i Klubbhåndboken skal godkjennes av styret.

 

6 Gullhaug IL’s verdigrunnlag

 

6.1 Gullhaug IL’s Visjon

Gullhaug styre har i 2014 gjennomført en prosess for å bestemme klubbens verdigrunnlag. Et foreldreutvalg arbeidet med dette og kom med en innstilling til styret. Styret gjennomførte så en høringsrunde med klubbens lagledere og trenere. Denne forsamlingen stilte seg bak foreldregruppens forslag til verdigrunnlag. Styret vedtok på styremøte 27.08.2014 foreldreutvalgets forslag. Følgende forslag ble fremmet og vedtatt;

FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG

 

6.2 Gullhaug IL’s Verdier

Gullhaug IL stiller seg bak NFF’s definerte verdigrunnlag, «FOTBALL FOR ALLE» «TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL og FAIR PLAY.

I tillegg har Gullhaug IL har gjennom en grundig klubbprosess definert 3 egne kjerne verdier som skal kjennetegne oss som klubb;

GLEDE – SAMHOLD – MESTRING

 

7 Kontaktliste, administrasjon

Se "Styret og SU"

 

8 Kontaktliste, våre lag

Denne informasjonen finner du også på hovedsiden, under "Våre lag" øverst i menylinjen  - der velger du relevant lag.

Trykk på laget for å se kontaktinformasjon. 

GJ2014

G2013

J2012

G2012

G2011

G2010

G2009

J2009

J2008

G2008

G2007

G2005

G2004

G2003

9 Treningstider

10  Utvalg og komiteer

(ikke på valg men nomineres / utnevnes av styret / ansvarlig ifm konstituering av styret)

10.1 Fair Play utvalg

Hensikt;

Sikre en forsvarlig Fair play profil i klubben, behandle interne og eksterne rapporter ifm uheldige og uønsket adferd. Inntsille til styret sanksjoner overfor medlemmer, trenere, spillere og foreldre. Innstille Fair play utmerkelser for spillere og trenere til sesongavslutning.

Utvalgets medlemmer;

Leder

Fairplay ansvarlig

Sportslig leder

Møtehyppighet; 1 gang per mnd under sesong.

 • Sportslig utvalg;

Hensikt; 

Øverste beslutningsmyndighet for alle sportslige spørsmål og avklaringer. Kan overklages eller overføres til GIL styret for behandling hvis medlemmer er inhabile ihht vedtekter.

Utvalgets medlemmer;

Sportslig leder – dobbeltstemme

Sportslig koordinator

Trenerkoordinator

Spillerutvikler

Breddekoordinator

Møtehyppighet; ved behov.

10.2 Arrangement og dugnadsutvalg

Hensikt;

Organisere og delegere arbeidsoppgaver til lagene ifm arrangementer og dugnader. Utvalg skal ikke selv gjenomføre dugnadene men sørge for at dugnader bli fordelt jevnt mellom lagene og at lagleder / foreldrekontakt blir informert om oppgave så tidlig som mulig. Lagleder og foreldrekontakt er ansvarlig for at dugnadsoppgaven fordeles jevnt i laget og at laget stiller med oppsatt personell ihht. instruksjonen fra utvalg. En overordnet plan for arrangement og dugnader finnes i dette dokumentet.

Utvalgets medlemmer;

Ansvarlig Styremedlem – leder

Cafe Gullhaug ansvarlig

Cup ansvarlig – egen underkomite for cup

(Eplemost ansvarlig – ny men her kan det nok bli en komite)?

Møtehyppighet; Ved behov

10.3 Anleggsutvalg

Hensikt;

Sikre en overordnet oversikt over annleggenes tilstand og innstille til styret forslag til tiltak. Holde kontakt med eksterne ressurser, f.eks ifm klipping og merking av bane. Med anlegg menes; Klubbhus, mål, alle spillearealer (inkludert ballbinge), teknisk utstyr, garasje på grusbane samt grusbane.

Utvalgets medlemmer;

Ansvarlig styremedlem – leder

Brøyteansvarlig

Klubbhus ansvarlig

Møtehyppighet; Ved behov

140407 Baneoversikt.png
140908 KHB Org kart.jpg

 

10.4 Cup komite

Hensikt;

Planlegge og organisere årlig cup siste helgen i August. Sette opp en handlingsplan for gjennomføring, lagspåmelding, avklare dugnadsbehov, premier, anleggsutnyttelse, utstyr, sponsorer, media og promotering.

Medlemmer;

Medlem 1

Medlem 2

Medlem 3

Medlem 4

Møtehyppighet; 1 gang per måned fra og med Januar – August

11 Funksjoner og beskrivelse

 

11.1 Styret

 • Ansvarlig for forsvarlig formell, driftsmessig, sportslig og økonomisk drift.

 • Ansvarlig ovenfor, og rapporterer til ordinært årsmøte, velges av årsmøte ihht. gjeldende lovnorm (vedtekter).

 • Ansvarlig for kontakt med overordnede organer

 

11.2 Leder

 • Rapporterer til; Styret, NFF, VFK og andre overordnede organer.

 • Deputy; Nestleder

 

Leder har et overordnet ansvar for at klubben driftes på en økonomisk, effektiv og forvarlig måte. Leder har ansvar for å rapportere uregelmessigheter til overordnede organer (VFK, NFF og NIF). Leder har følgende ansvar og oppgaver;

 • Leder fungerer som møteleder på styremøter og andre overordnede møter hvor det er naturlig.

 • Har hovedansvar for Fair play utvalget, her under innkalling til møter

 • Har hovedansvar for mediastrategi og kontakt med massemedia

 • Har hovedansvar for kontakt med kommunal og politisk ledelse

 • Har hovedansvar for kontakt med overordnede organer (VFK, NFF, NIF o.l.)

 • Har hovedansvar for at offisielle og formelle søknader sendes innenfor publiserte tidsfrister

 • Er klubbens representant i Holmestrand Idrettsråd

 • Skal sørge for posthenting og fordeling fra postboks, herunder attestere fakturaer.

 • Ansvarlig for revisjon av «Klubbhåndboken»

 • Ansvarlig for å utarbeide årsberetning for styret.

 

11.3 Nestleder

 • Rapporterer til; Styret

 • Deputy; Leder

 

Nestleder fungerer som møteleder i leders fravær. Nestleder har følgende ansvar og oppgaver;

 • Nestleder fungerer som møteleder når Leder er fraværende

 • Er leder for arrangement og dugnadsutvalg, her under innkalling til møter etter behov

 • Ansvarlig for nøkler og kontroll på disse i klubben

 • Er hovedansvarlig for innhenting av politiattester.

 

11.4 Sportslig leder

 • Rapporterer til; Styret

 • Deputy; Sportslig koordinator

 

Sportslig leder har det overordnede sportslige ansvaret. SL skal sørge for at klubbens visjoner og mål følges og formidles til ledere, trenere, foreldre og spillere. SL har det formelle og administrative ansvaret for trenerutdanning, videreutdanning, spillerutvikling og nomineringer til SIF Proff, SIF EA, bylag og kretslag. SL leder sportslig utvalg, sportslig utvalg er klageinstans til nevnte nomineringsprosesser. Sportslig leder har følgende ansvar og oppgaver;

 • Ansvarlig for Trenerutdanning og videreutdanning

 • Ansvarlig for spillerutvikling og spillerutviklingsprogram

 • Ansvarlig for klubbdommere og dommerrekruttering

 • Leder sportslig utvalg, her under innkalling til møter etter behov

 • Ansvarlig for å holde FIKS oppdatert, inkludert lag, lagspåmelding, spillere, lagledere, trenere og foreldrekontakter.

 • Ansvarlig for utarbeidelse av årsberetning for sportslig avdeling

 

11.5 Styremedlem 1, kassererfunksjon

 • Rapporterer til; styret

 • Deputy; Varamedlem

 

SM 1 har en kassererfunksjon men hovedansvar for den økonomiske oppfølgningen i klubben, inkludert regnskapsadministrasjon. SM 1 har følgende ansvar og oppgaver;

 • Utarbeide budsjett

 • Følge opp budsjett og rapportere til styret

 • Sende ut og følge opp fakturering

 • Ansvarlig for oppfølgning i klubbadministrasjon (123klubb) som regnskapsansvarlig

 • Innhente revisorbistand ved behov.

 • Ansvarlig for innsendelse av nødvendig informasjon til Brønnøysundregisteret og andre offentlige etater

 • Ansvarlig for innsending av årlig idrettsregistrering

 • Ansvarlig for innsending av kommunale tilskuddssøknader

 

11.6 Styremedlem 2, Sekretærfunksjon

 • Rapporterer til; styret

 • Deputy; Varamedlem

 

SM 2 har en sekretærfunksjon men hovedansvar for innkalling, sakslister og referater til styremøter. SM 2 har følgende ansvar og oppgaver;

 • Kalle inn til berammede styremøter.

 • Utarbeide sakslister til styremøter.

 • Skrive referat fra styremøter.

 • Web-ansvarlig, ansvarlig for oppdatering av hjemmesiden.

 • Ansvarlig for oppfølging av administrativt årshjul

 

11.7 Styremedlem 3, Anleggsfunksjon

 • Rapporterer til; styret

 • Deputy; Varamedlem

 

SM 3 har en anleggsfunksjon men hovedansvar for klubbens anlegg, herunder baner, klubbhus, ballbinge og liknende. SM 3 har følgende ansvar og oppgaver;

 • Lede anleggsutvalget, inkludert innkalling til nødvendige møter

 • Organisere og avtale klipping og merking av baner med HK

 • Ansvarlig for mål og annet operativt utstyr

 • Ansvarlig for oppsett av vaktlister til brøyting av kunstgressbane vinterstid

 • Identifisere dugnadsoppgaver på anlegg og melde dette til arrangement og dugnadsutvalg.

 • Ansvarlig for å koordinere renhold av klubbhus med renholder.

 • Medlem av cupkomite

 • Ansvarlig for utleie av fasiliteter

 

11.8 Styremedlem 4, Rekrutteringsansvarlig

 • Rapporterer til; styret

 • Deputy; Varamedlem

 

SM4 har ansvar for at rekrutteringsplanen følges og at rekrutteringsaktiviteter blir iverksatt. SM 4 har følgende ansvar og oppgaver;

 • Utarbeide en rekrutteringsplan for barn i aldersgruppen 3 – 5 år i vårt nærområde, inkludert Kleiverud.

 • Distribuere materiell til barnehager innen 01.05 hvert år.

 • Organisere og planlegge aktivitet «Lek med ball», oppstart etter høstens barnehageopptak. 1 time per uke.

 • Utarbeide en rekrutteringsplan for voksne medlemmer, herunder foreldre, familie og andre ressurspersoner.

 • Ansvar for trykk og informasjonsmateriell som brukes til dette.

 • Ansvar for at informasjon, trykksaker og mennesklige ressurser gjøres tilgjengelig ihht rekrutteringsplan

 • Arbeide med utvikling og nyskapning i rekrutteringsplanen.

11.9 Varamedlem

 • Rapporterer til; styret

 • Deputy; Styret

 

Varamedlem har møte og uttalelsesrett i alle styremøter. Varamedlem har ikke stemmerett hvis ordinært styre er fulltallig. Varamedlem har følgende ansvar og oppgaver;

 • Ansvarlig for å følge opp lokale forretningsmessige sponsorer og samarbeidspartnere som for eksempel Byggeriet, Univern og Meny.

 • Ansvarlig for bestilling av draktsett, baller og medisinsk utstyr til lagene etter bestilling fra Lagleder.

 • Hente dommerregninger og levere til kasserer.

 

11.10 Revisor / Kontrollkomite

 • 2 revisorer velges av årsmøte.

Revisorer har som oppgave å godkjenne eller forkaste styrets årregnskap.

 

12 Valgkomite

12.1 Leder, valgkomite

 • Rapporterer til; Årsmøte

 • Deputy; Medlem 1

 • Lede, valgkomite leder valgkomiteens arbeid. Valgkomiteens innstilling til årsmøte skal fremlegges styre senest 14 dager før ordinært årsmøte.

 • Ansvarlig for å innkalle valgkomiteens medlemmer til møter.

 

12.2 Medlem 1 og 2, valgkomite

 • Rapporterer til Leder, valgkomite.

 • Deputy; Varamedlem, valgkomite.

 • Medlemmene i valgkomiteen skal arbeide for å rekruttere medlemmer til styreverv ihht. lovnorm og valgbare funksjoner i klubben.

 • Holde oversikt over potensielle kandidater til styreverv og delta i møter innkalt av leder, valgkomite.

 • Medlem 1 overtar som leder valgkomite påfølgende år.

 • Medlem 2 overtar som medlem 1 påfølgende år.

 

12.3 Varamedlem, valgkomite

 • Rapporterer til; Leder, valgkomite.

 • Deputy; Ingen.

 • Varamedlem, valgkomite går inn i ordinær valgkomite som medlem 2 hvis ordinære medlemmer i valgkomiteen av en eller annen grunn blir indisponibel eller fritas fra sitt verv ihht. idrettens regelverk.

 

13 Andre funksjoner

 

13.1 Fair play ansvarlig

 • Rapporterer til; Leder / styret

 • Deputy; Leder.

 • Fair play ansvarlig har ansvar for klubbens Fair Play program og policy. Deltager i Fair play utvalget og klubbens ansvarlige for koordinering og kommunikasjon med overordnet Fair Play organ.

 • Ansvar for koordinering og kommunikasjon med VFKs Fair Play utvalg

 • Ansvarlig for at nødvendig materiell og utstyr bestilles og er tilgjengelig på klubbhuset.

 • Ansvarlig for opplæring av Fair Play verter

 • Ansvarlig for initiell behandling av Fair Play rapporter.

 • Ansvarlig for å fremlegge saker til Fair Play utvalg med anbefaling om videre saksbehandling.

 • Klubbens representant i overordnet Fair Play utvalg (VFK)

 

13.2 Sportslig koordinator

 • Rapporterer til; Sportslig leder.

 • Deputy; Sportslig leder / Trenerkoordinator

 • Medlem av Sportslig Utvalg. Sportslig koordinator skal bistå Sportslig leder med koordinering av sportslige aktiviteter, da i hovedsak på det administrative nivå. Sportslig koordintor har en hovedoppgave med å koordinere og administrere sportslige samarbeidsavtaler. Bistå Sportslig leder med arbeidsoppgaver etter behov.

 • Koordinere og administrere sportslige samarbeidsavtaler (HIF, SIF Proff, VFK o.l)

 • Delta i møter med sportslige samarbeidspartnere.

 • Ansvarlig for organiseringen av klubbdommere (Klubbdommeransvarlig)

 • Ansvarlig for å registrere alle spillerberettigede spillere i FIKS (13 – 16 år)

 • Ansvarlig for å holde FIKS oppdatert med trenere og lagledere

 

13.3 Trener koordinator

 • Rapporterer til; Sportslig leder

 • Deputy; Spillerutvikler

 • Medlem av Sportslig Utvalg. Trenerkoordinator har et hovedansvar for oppfølgning av klubbens trenere, etterse at sportsplan følges og legge til rette for videreutdanning og trener hospitering.

 • Ansvarlig for at alle ansvarlige trenere og lagledere har riktig formell kompetanse / utdanning

 • Ansvarlig for gjennomføring av trenermøter, skal dokumenteres med referat.

 • Ansvarlig for faglig oppfølgning av trenere i lag og spissede tiltak.

 • Ansvarlig for intern videreutdanning av trenere.

 • Ansvarlig for gjennomføring av en trener samtale årlig, denne skal dokumenteres med referat.

 

13.4 Spillerutvikler

 • Rapporterer til; Sportslig leder

 • Deputy; Trenerkoordinator

 • Medlem av Sportslig Utvalg. Spillerutvikler har ansvar for å følge opp den generelle fotballfaglige utviklingen i alle alderskull.

 • Ansvarlig for å følge opp den generelle utviklingen av spillere

 • Ansvarlig for å nominere spillere til hospitering og SIF Proff til Sportslig leder / Sportslig Utvalg

 • Ansvarlig for å koordinere og fremme hospitering av spillere mellom aldergrupper.

 • Ansvarlig for å informere og gjennomføre foreldremøte ifm nominering til SIF Proff på høst (10 år)

 • Ansvarlig for initiell nominering av spillere til forskjellige tiltak til Sportslig Leder / Sportslig Utvalg

 • Ansvarlig for oppfølgning av spillere og foreldre i eksterne utviklingsgrupper (SIF Proff, EA, Bylag, Kretslag osv.)

 • Anbefale utviklingsmetoder og tiltak til Sportslig Utvalg

 

13.5 Breddekoordinator

 • Rapporterer til Sportslig leder

 • Deputy; Sportslig leder

 • Medlem av Sportslig Utvalg. Breddekoordinator har ansvar for å følge opp at alle lag, spillere og grupper får tilstrekkelige sportslige og sosiale tilbud gjennom klubben.

 • Ansvarlig for at alle lag og spillere får minst 2 cuper per år
 • Ansvarlig for å sikre forsvarlig planlegging og gjennomføring av større sportslige arrangementer som f.eks Dana Cup​

 • Deltager i prosessen rundt påmelding av alle klubbens lag

   

 

13.6 Medlem, ansvar og plikter (juridisk foresatt)

 • Rapporterer til lagleder / trener/foresatt

 • Deputy; juridisk foresatt

Medlemmer i Gullhaug IL er i all hovedsak mindreårige spillere i aldersgruppen 6-16, lagledere, trenere og andre funksjonærer som utfører oppgaver for klubben. Hovedgruppen av medlemmene har ikke personlig juridisk ansvar men Gullhaug IL vil holde juridisk foresatt ansvarlig for økonomiske fordringer i hehold til NIS / NFF og norsk lov. Fotball har blitt en helårsidrett og Gullhaug IL tilbyr trening og aktivitet gjennom hele året. Tilbud og aktivitet besluttes i henhold til antall lag og spillere ved årsavslutning. Medlemskap i Gullhaug IL er basert på kalenderåret, 01.01 til 31.12. Følgende ansvar gjelder for medlemmer og jurisdiske foresatte;

 • Betale medlemskontingent i henhold til årsmøtets vedtatte satser. Man anses som medlem for inneværende år hvis ikke medlemskap er sagt opp innen 31.12 året før. Selv om medlem slutter i løpet av innværende år skal medlemskontingent betales.

 • Betale treningsavgift i henhold til årsmøtets vedtatte satser. Treningsavgift skal betales i sin helhet selv om medlem velger å slutte i løpet av inneværende år.

 • Betale separat avgift i forbindelse med utvelgelse til klubbens spillerutviklingsprogram SIF Proff, avgift betales i sin helhet for inneværende år selv om spiller skulle miste plassen i løpet av året.

 • Stille seg tilgjengelig for kjøring til bortekamper i henhold til lagleders behov.

 • Betale andre kostnader som er avtalt gjennom laget i forbindelse med cup deltagelse eller andre ekstraordinære tiltak for klubben eller laget.

 • Spiller / juridisk foresatt skal stille seg tilgjengelig for Lagleder, Arrangement og dugnadsutvalg (D&A), dette være seg for vedlikehold av anlegg, dugnad i forbindelse med egen cup, sosiale tiltak og dugnader ifm inntektsbringende tiltak som klubben beslutter. D&A vil delegere arbeidsoppgaver så jevnt som mulig til lagene, lagleder / foreldrekontakt får ansvaret med å fordele oppgavene jevnt innad i laget. Gullhaug IL skal søke å sende ut lister i god tid før arrangement / dugnad. Det er den enkelte medlem / juridiske ansvarliges plikt å sørge for at oppsatt oppgave blir bemannet i henhold til oppsett fra Lagleder / D&A, bytte av oppgave skal rapporteres til lagleder.

 • Foresatte skal stille seg tilgjengelig som «Fair Play kamp vert» for eget lag i henhold til Lagleders fordeling, internt bytte rapporteres til Lagleder.

 • Holde lagleder oppdatert med endringer av adresse og kontaktinformasjon som email og telefonnummer.

 

13.7 Lagleder

 • Rapporterer til; Sportslig Leder

 • Deputy; Lagstrener

 

Lagleder har hovedansvaret for sitt lag / alderskull i forhold til oppsett av treningstider, kamper, Cuper, avslutning og liknende.

 • Skal være medlem i klubben og signere Lagleder / Trener avtale

 • Opprette og vedlikeholde en oppdatert spillerliste, endringer rapporteres til medlemsansvarlig.

 • Melde inn behov for utstyr til materialforvalter.

 • Melde inn ønskede trening og kamptidspunkter til Sportslig koordinator.

 • Ansvarlig for å holde foresatte informert

 • Ansvarlig for lagets foreldremøter, bør være minst to årlig.

 • Ansvarlig for at alle spillere er spillerberettigede og registrerte i medlemsregister og FIKS.

 • Melde inn forslag til endringer i Sportsplan og Klubbhåndbok.

 • Delta på berammede Lagleder / Trenermøter.

 

13.8 Trener

 • Rapporterer til; Lagleder

 • Deputy; Lagleder / Trenerkoordinator

 

Trener har ansvaret for lagets treninger og kamper. Trener skal være oppdatert på klubbens sportsplan og følge denne.

 • Skal være medlem i klubben og signere Lagleder / Trener avtale

 • Ansvarlig for å holde seg oppdatert på klubbens Sportsplan og gjennomføre treninger ihht denne.

 • Ansvarlig for kun å benytte spilleberettigede spillere

 • Melde inn forslag til endringer i Sportsplan og Klubbhåndbok.

 • Delta på berammede Lagleder / Trenermøter.

 

13.9 Foreldrekontakt

 • Rapporterer til; Lagleder

 • Deputy; Lagleder

 

Foreldrekontakt har som hovedoppgave bistå Lagleder med ikke-faglige oppgaver av sosial karakter innad i laget.

 • Sørge for at kjøring til bortekamper fordeles jevnt ved behov.

 • Fordele dugnadsoppgaver innad i laget på en rettferdig måte.

 • Hjelpe Lagleder med organisering og gjennomføring av sesongavslutning

 • Bistå Trener og Lagleder ved planlegging av cup arrangement laget skal delta på.

 • Formidle klager, ris og ros på trenere, lagledere eller andre til Lagleder, eventuelt Sportslig leder.

 • Skrive og sende inn minimum 2 kampreferater til Jarlsberg Avis per sesong for laget.

 

13.10 Fair play kampvert

 • Rapporterer til; Fair Play ansvarlig

 • Deputy; Leder

 

Kampverter er en funksjon som tilhører klubben og VFK / NFF sitt Fair Play konsept. Som sertifisert fair Play klubb er klubben pålagt å ha Fair Play verter tilstede på klubbens hjemmekamper. Kampverter rekrutteres fra lagenes foresattegruppe. Minst 2 kampverter per lag nomineres av Lagleder / foreldrekontakt.

 • Etterleve kampvert regelverket

 • Stille i kampvert vest minst 30 minutter før kampen starter

 • Oppsøke Lagleder / trenere for bortelag ved ankomst og ønske velkommen og gi praktisk informasjon om spilleflate, toaletter, garderober og liknende.

 • Rapportere uønsket adferd fra egne og bortelagets spillere, trenere, lagledere til Fair Plat ansvarlig.

 

13.11 Dommeransvarlig

 • Rapporterer til; Sportslig Leder

 • Deputy; Sportslig koordinator

 

Dommeransvarlig skal følge opp klubbdommere i klubben. Disse dommerne er også tilgjengelige for HIF

 • Beramme klubbdommerkurs for aldergruppe 12 år før sesongstart.

 • Opprette og vedlikeholde liste over kvalifiserte og klubbdommere.

 • Koordinere med dommeransvarlig i HIF

 

13.12 Materialforvalter

 • Rapporterer til; Sportslig Leder

 • Deputy; Sportslig koordinator

 

Materialforvalter er ansvarlig for å samle inn lagenes behov og sørge for at dette bestilles og er tilgjengelig til sesongstart. Med utstyr menes fotballer, vester, kjegler, bagger, ballnett, medisinsk utstyr, drakter og liknende.

 • Ansvarlig for å innhente lagenes behov for utstyr to ganger årlig, høst og vår.

 • Ansvarlig for at utstyr bestilles

 • Ansvarlig for Materialrom

 

13.13 Cafe Gullhaug ansvarlig

 • Rapporterer til; SM 1 (Kasserer)

 • Deputy; Arrangement og dugnadsutvalg

 • Medlem av arrangement og dugnad utvalget. Ansvarlig for organiseringen av Cafe Gullhaug drift.

 • Ansvarlig for bestilling og etterfylling av kioskvarer

 • Ansvarlig for varsling av ansvarlige lagledere til Cafe

 • Ansvarlig for kasse og regnskap for Cafe, rapporterer til SM 1 (kasserer)

 • Ansvarlig for å bestille rengjøring etter Cafe

 

13.14 Cup ansvarlig

 • Rapporterer til; Nestleder

 • Deputy; Nestleder

 • Medlem av arrangement og dugnadskomite. Cup ansvarlig har ansvar for å innkalle cup komite til møter i forbindelse med vår egen årlige cup som gjennomføres siste helg i august. Koordinere og fordele oppgaver i komiteen ihht oppsatt arbeidsplan.

 • Innkalle til arbeidsmøter i cup komite

 • Fordele og organisere arbeidsoppgaver, anlegg, dugnad, sponsor og liknende.

 • Melde inn behov for dugnadshjelp til arrangement og dugnadskomite i god tid

 

13.15 Renholder

 • Rapporterer til; Anleggsansvarlig

 • Deputy;

 • Renholder skal vaske på klubbhus etter behov, da i hovedsak storstue. Vask av storstue skal gjøres så raskt som mulig etter arrangementer og utleie. Renholder må holde seg oppdatert på disse arrangementene på kalender. Det skal vaskes minimum 1 gang per uke.

 • Utføre vask etter alle arrangement

 • Rapportere til anleggsansvarlig alle mangler, skalder og behov for utstyr (nye mopper og liknende) til Anleggsansvarlig

 • Holde seg oppdatert på utleie og aktivitetskalender.

 

13.16 Utleieansvarlig

 • Rapporterer til; Kasserer (SM 1)

 • Deputy; Kasserer

 

Utleieansvarlig har ansvar for utleie av klubbhus. Utleieansvarlig skal også holde oversikt over tilgjengeligheten av klubbhus til utleie gjennom å oppdatere relevant kalender på klubbens administrasjonssystem.

 • Oversikt over arrangement og innmeldte møter på klubbhus.

 • Koordinere utleie med Kasserer, anleggsansvarlig og renholder.

 

13.17 Medlemsansvarlig

 • Rapporterer til; Kasserer (SM 1)

 • Deputy; Kasserer

 

Ansvarlig for å vedlikeholde medlemsregister med endringer, innmeldinger og utmeldinger. Skal også koordinere medlemslister med lagledere og Sportslig koordinator i forbindelse med FIKS registrering.

 • Registrere inn og utmeldinger i klubbens medlemsregister

 • Koordinere lagslister med lagledere og Sportslig koordinator

 • Registrere endringer på medlemmer i medlemsregister

 

13.18 Oppstartsansvarlig

 • Rapporterer til; Sportslig leder

 • Deputy; Sportslig leder

 

Den ansvarlige for oppstarten av nye årskull eller lag ligger under styrefunksjonen rekrutteringsansvarlig. Den oppstartsansvarlige skal og bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.

 • Skal ha minst aktivitetsleder utdannelse eller liknende og ha levert politiattest.

 • Ansvarlig for organisering og gjennomføring av rekrutteringsarenaene klubben har beskrevet i rekrutteringsplanen.

 • Ansvarlig for å koordinere oppdeling av lag ved behov

 • Ansvarlig for å sette opp treningstider samt formidle dette til foresatte

 • Ansvarlig for å koordinere lagspåmeldinger til aktivitetsturneringer med breddeansvarlig i SU.

 • Ansvarlig for å kartlegge og rekruttere foreldre til trener og støttefunksjoner i årskullene.

 • Ansvarlig for å registrere spillere i medlemsregisteret som klubben bruker

 • Ansvarlig for kontinuerlig å evaluere og gi innspill til klubbens rekrutteringsplan.

 

13.19 Politiattestansvarlig

 • Rapporterer til; Leder

 • Deputy; Leder

 

Politiattestansvarlig ligger under funksjonen «Nestleder» i Gullhaug IL. Denne personen er registrert med denne funksjonen i FIKS og har følgende oppgaver;

 • Holde seg orientert om gjeldende bestemmelser og endringer i ordningen.

 • Informere alle nye trenere, lagledere eller andre tillitspersoner om prosessen for politiattest.

 • Formidle informasjon til nye trenere, lagledere eller andre tillitspersoner om prosessen for å fremskaffe politiattest.

 • Ansvarlig for å se alle nye politiattester og registrere dette i klubbens administrasjonssystem når attest er fremvist.

 • Rapportere til Leder / styre hvis attest har anmerkninger som gjør kandidaten uegnet til å arbeide med barn.

 • Rapportere til Leder / styre hvis prosessen tar uforholdsmessig lang tid med en kandidat på tross av purringer.

 

14 Rekrutteringsplan

Ansvar; SM4, rekrutteringsansvarlig.

Deputy; Sportslig leder.

Gullhaug IL har et overordnet mål å legge til rette for at flest mulige barn i nærmiljøene Gullhaug, Hillestad og Kleiverud tilbys et lavterskel aktivitetstilbud allerede i barnehagealder. Det er etter vårt syn viktig at barn i tidlig alder begynner med aktivitet som fremmer motorisk og koordinasjonsfremmende utvikling. En tidlig og aktiv rekruttering vil også gjøre klubben synlig i nærområdene noe som er positivt for klubbens omdømme og sosiale profil. Aktivitetene LEK MED BALL og LEK MED FOTBALL er ikke en del av lagsstrukturen i Gullhaug IL, medlemskap er gratis og det arrangeres ikke kamper, konkurranser eller liknende, lek, trivsel og trygghet er nøkkelord. Rekrutteringsanvarlig vil sørge for at det er tilstrekkelig antall trenere og aktivitetsledere tilgjengelige for de forskjellige aktivitetene. Det skal til enhver tid være minst en utdannet trener tilstede på treningsfeltet med gyldig politiattest.

 

14.1 Lek med ball, høst; (4 år inneværende år med foreldre til )

Gullhaug IL skal invitere barn med foreldre som fyller 4 år inneværende år fra alle lokale barnehager til 1 times aktivitet med baller av forskjellige typer. Oppstart for LEK MED BALL skal være høst og senest innen 01.09 hvert år. Uteativitet avsluttes senest innen 15.10 avhengig av værforhold, Gullhaug IL vil søke å gjennomføre lek med ball inne hvis vi får tilstrekkelige halltider. Lek med ball er tilgjengelig for alle opp til og med 6 år, deretter vil de som ønsker flyttes opp i barnefotball og organisert fotballtrening.

Invitasjoner (vedlegg 1) distribueres til alle barnehager i definert område senest innen 15.08 hver år.

 

14.2 Rekruttering av jenter

Per 2014 har ikke Gullhaug IL jentelag i serien. Per 2014 er jentefotballen organisert i HIF.

Gullhaug IL ønsker å få med flest mulig jenter, vi må derfor fokusere på rekrutteringsprosessen og sørge for at de får egne trenere som følger opp jentene.

Det blir viktig å fokusere på jentene i gruppene «Gøy med ball» og «Gøy med fotball» Gullhaug IL skal sørge for at minst en trener som følger opp jentene i disse tiltakene.

 

14.3 Rekruttering barnefotball

Gullhaug IL skal aktivt søke å rekruttere og nå alle barn som begynner i 1 klasse på Botne Skole og Kleiverud skole. Denne aldersgruppen vil defineres som spillere og inngå i et definert lag underlagt Gullhaug IL med organisert trening og aktivitetsturneringer ihht. kretsens terminliste.

Invitasjoner (vedlegg 2) distribueres til skolene i definert område senest innen 15.08 hvert år.

 

14.4 Rekruttering av jenter i barnefotballen

Gullhaug IL skal aktivt søke å få aktive jentelag, jentene følges opp og rekrutteres fra aktivitetene «Gøy med ball» og «Gøy med fotball» samt gjennom invitasjon i 1 klasse (vedlegg 3). Jentene skal ha egen trener og egne treningstider når de er mange nok til å stille eget lag.

 

14.5 Rekruttering av flerkulturelle medlemmer

Gullhaug IL samarbeider med Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune om prosjekt «Aktiv Fritid». Prosjektet søker å integrere barn og familier l lokale aktiviteter som fotball.

Gullhaug IL skal være en positiv samfunnsaktør og bidra i slike og liknende aktiviteter.

Rekrutteringsansvarlig vil naturlig følge opp og koordinere disse aktivitetene med aktuelle instanser og klubbens sportslige ledelse ved behov.

 

14.6 Rekruttering av trenere

Tradisjonelt rekrutteres trenere fra foreldregruppene, dette er en løsning Gullhaug IL må fortsette med. Rekrutteringsfasen her blir gjennom aktivitetene «Gøy med ball» og «Gøy med fotball».

Rekrutteringsansvarlig må følge opp foreldre og identifisere potensielle trenerkandidater og koordinere videre oppfølgning og formell utdanning med Sportslig leder.

14.7 Rekruttering av klubbdommere

Gullhaug IL pålegger alle klubbens spillere i G13 å gjennomføre klubbdommerkurs i den hensikt at de skal bidra som dommere i barnefotballen.

 

14.8 Rekruttering av kretsdommere

Gullhaug IL skal aktivt søke å rekruttere spillere fra klubbdommergruppen.

Spillere i ungdomsfotballen som slutter skal få tilbud og informasjon om å gjennomføre dommerkurs i krets regi.

 

14.9 Andre rekrutteringsarenaer

Cafe Gullhaug ble startet opp i 2013, dette er en sosialt møteplass for voksne, barn og ungdom i nærmiljøet. Cafe er åpen gjennom høst og vinterhalvåret, åpningstider publiseres på vår hjemmeside www.gullhaug.no. Normalt vil Cafe Gullhaug være åpent annenhver lørdag i perioden oktober – april.

Cafe Gullhaug skal være en sosial arena hvor barn og ungdom kan møtes for sosial omgang og lek. Det vil legges til rette for at man kan spille fotball på kunstgressbanen gjennom vinteren.

15 Arrangement og dugnadsplan

Ansvarlig; Nestleder

Deputy; Leder

Gullhaug IL ønsker å være i forkant med organisering av arrangementer og dugnader. Ved å sette opp en plan for kjente arrangementer og dugnader gir vi alle som har en oppgaver forutsigbarhet til å planlegge frem i tid. Som kjent drives klubben på dugnad, uten kompensasjon og det krever at vi legger til rette og viser respekt for den enkeltes fritid. En overordnet plan gir oss også oversikt og mulighet til å sikre at dugnadsbelastningen blir jevnt fordelt. Følgende aktiviteter er viktig for at vi som klubb skal kunne;

 • Legge til rette for tilstrekkelig aktivitet ut fra antall lag og medlemmer

 • Vedlikeholde utstyr og fasiliteter

 • Gjennomføre inntektsbringende aktiviteter

 • Gjennomføre inntektsbringende dugnader

Følgende inntektsbringende arrangementer og dugnader gjennomføres i regi av Gullhaug IL;

 • Cafe Gullhaug Alle lag - foreldre

 • GIL Byggeriet cup Barnelag - foreldre

 • Prosjekt Eplemost 11-16 år - foreldre

 • Salg av fyrverkeri Egen gruppe

 • Raking av gressbane G13/14 spillere

 • Klargjøring av mål G15/16 spillere

 • Hjelpetrenere til rekrutteringsaktiviteter G15/16 spillere

 • Brøyting av kunstgressbane Anleggskomite

 • Diverse forefallent arbeid på klubbhus Spillere og foreldre

 • Diverse forefallent arbeid rundt anlegg Spillere og foreldre

Arrangement og dugnadsplan - Høst 2014;

Se vedlegg 3 til Klubbhåndboken, dere finner vedleggene til klubbhåndboken øverst til høyre i dette dokumentet.

Arrangement og dugnadsplan - Vår 2015;

Se vedlegg 4 til Klubbhåndboken, dere finner vedleggene til klubbhåndboken øverst til høyre i dette dokumentet.

 

16 Økonomiplan

 

16.1 Økonomiske prinsipper

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. (Se for øvrig dugnad og arrangementsplan for informasjon om hvilke inntektsbringende tiltak vi gjør i Gullhaug IL).

 

16.2 Budsjett

Gullhaug IL skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.

 

16.3 Regnskap

Alle idrettslag er regnskaps- og revisjonspliktige. Regnskapet følger i utgangspunktet etter realisasjonsprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått.
Gullhaug IL’s regnskap føres av regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Gullhaug IL får regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel fra styreleder. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Bilag over kr. 5000,- skal signeres av 2 styremedlemmer. Økonomiansvarlig har signatur fullmakt.

 

16.4 Økonomistyring og kontanthåndtering

Gullhaug IL skal ha gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner, dette er viktig for å sikre en sunn økonomi i idrettslaget. Det er styrets plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene.

Kontantinntekter fra kiosksalg, fyrverkerisalg, eplemost og liknende skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken).

 

16.5 Bruk av bankkonto

Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap. I Gullhaug IL er dette styreleder og økonomiansvarlig. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker.

 

16.6 Lagkasser og lagøkonomi

Alle lagskasser SKAL administreres gjennom klubbens økonomi og regnskapssystem. Alle inntekter, pengegaver eller sponsorinntekter et lag eksklusivt får tilgang til skal inn i klubbens økonomisystem. Denne prosedyren sikrer blant annet at «klubben er sjef»

Gullhaug IL styre avsetter midler i lagskassene ut fra antall registrerte spillere og lag i hver årsklasse, midlene fordeles etter likhetsprinsippet og er tilgjengelige i perioden 01.01 til 31.12 hvert år. Midlene er ment å dekke påmeldingsgebyrer til cuper og sosiale tiltak som f.eks avslutninger.

Alle kostnader til utstyr, baller, drakter, seriepåmelding og annet som anses som normale driftskostnader dekkes av klubben ut fra behov og anbefalinger fra sportslig ledelse og materialforvalter. Ekstraordinære innkjøp av utstyr skal fremmes for styret til godkjenning før kjøp iverksettes.

Det er ikke tillat med egne bankkontoer for lag eller lagssparing i Gullhaug IL

Ved behov eller ønsker om øremerket sparing for et lag til aktiviteter som krever sparing over tid så skal lagleder søke om dette til styret.

Ved godkjenning fra styret forutsetter det at alle midler settes inn på øremerket konto i klubbens økonomisystem.

I utgangspunktet skal alle dugnader, sponsoravtaler eller gaver som innhentes av lag og personer tilknyttet Gullhaug IL tilfalle klubben, klubben er ansvarlig for å fordele økonomiske og materielle ressurser ut fra et likhetsprinsipp.

Ved spesielle tilfeller kan lag søke styret om unntak fra denne reglen, i slike tilfeller skal minst 25% av samlet verdi tilfalle klubben til fordeling og maksimalt 75% tilfalle laget som fremmer søknaden. Laget må da selv finne aktiviteten som kan gi mulighet til denne formen for egen sparing.

Kvitteringer og bilag skal leveres økonomiansvarlig så fort som mulig.

Alle kvitteringer for utlegg skal signeres av mottaker.

Det er ikke behov for egne kontantkasser for lagene i Gullhaug IL, ved behov koordineres dette med økonomiansvarlig.

Kontantkasser administreres av økonomiansvarlig, disse kassene brukes til relevante kontantaktiviteter.

Alle kontantkasser skal avsluttes daglig, oppgjørseddel skal signeres av minst to personer og kontanter skal overleveres økonomiansvarlig uten unødvendig opphold.

 

16.7 Regningsbetaling

Gullhaug IL sine inngående fakturaer skal attesteres av styreleder eller den han bemyndiger før levering til økonomiansvarlig for anvisning og betaling.

Bilag over NOK 5000,- skal signeres av minst 2 styremedlemmer. Økonomiansvarlig har signatur fullmakt.

 

16.8 Bilgodtgjørelse / reiseregning

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales.

 

16.9 Økonomisk ansvar

NIFs basis-lov norm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er lagets styre (hovedstyre der laget har grupper/ avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter». Det siste er spesielt viktig å vite når fotballgruppa i et fleridrettslag skal inngå forpliktende kontrakter med samarbeidspartnere, trenere eller utøvere. Oppgaven kan delegeres til en funksjon i særgruppen.

 

16.10 Innkreving

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkonto. (Unntak dersom økonomiansvarlig har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål). Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv.